Aktualności

Informacja

 
 
 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną  informacje  o dyżurze
wakacyjnym otwockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych  zostaną Państwu podane do końca maja br.
 

Zarządzenie nr 6/2019-2020

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 6/2019-2020
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu nr 10 „Leśne skrzaty” w Otwocku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie:
- § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
- § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:


§ 1


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu nr 10 „Leśne skrzaty” w Otwocku w okresie
od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


§ 2


W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w § 1 zadania w Przedszkolu nr 10 „Leśne skrzaty” w Otwocku ul. Kochanowskiego 6 są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor przedszkola

Ewelina Pszczółkowska

Deklaracja

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z poniższą deklaracją. Wypełnione i podpisane scany deklaracji prosimy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 11.05.2020 do godziny 17.

 

Deklaracja – wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze

 

Deklarujemy niniejszym i wnosimy o przyjęcie na zajęcia opiekuńcze naszego dziecka/wychowanka: …………………………………………………………………………

                                                        (imię, nazwisko, PESEL)

uczęszczającego do oddziału przedszkolnego …….................................................................

                                                                              (nr lub nazwa placówki, nr, nazwa oddziału)

  

 

                                                                                                               

Oświadczamy, że jesteśmy rodzicami/opiekunami, którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad naszym dzieckiem/wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia mu sprawowania opieki we własnym zakresie.

                                                                                …………………………………………….

                                                                                           Podpisy rodziców/opiekunów

Jesteśmy pracownikami:

- systemu ochrony zdrowia                                    

-służb mundurowych                                             

- handlu                                                                   

-przedsiębiorstw produkcyjnych                          

-realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19          

- inne                                                                       

 

Oświadczamy, że dziecko  które będzie korzystało z zajęć opiekuńczych jest obecnie zdrowe, a nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie jest objęty  kwarantanną/nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. 

                                                                

                                                           …………………………………………….

                                                                       Podpisy rodziców/opiekunów

  • Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury dziecka przez pracowników placówki oświatowej przy użyciu termometru elektronicznego podczas każdorazowego przyjmowania dziecka na zajęcia opiekuńcze oraz w razie podejrzenia zachorowania także w trakcie prowadzenia tych zajęć.

 

  • Nadto oświadczamy, że w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o wystąpienie objawów chorobowych u dziecka podczas prowadzonej kontroli pomiaru temperatury – mamy świadomość, że dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia do placówki i zobowiązujemy się do zapewnienia mu opieki we własnym zakresie.

 

                                                                 …………………………………………….

                                                                             Podpisy rodziców/opiekunów

 

Oświadczamy, że aktualnie nie pobieramy zasiłku na dziecko z tytułu sprawowania nad nim opieki.                                                                                

                                                                 …………………………………………….

                                                                            Podpisy rodziców/opiekunów

 

Oświadczamy, że pozostajemy w zatrudnieniu, a charakter wykonywanej przez nas pracy uniemożliwia nam jej świadczenie w tzw. systemie pracy zdalnej.

Ponadto wszystko oświadczamy, że w przypadku zmiany stanu faktycznego wszelkich danych, informacji i okoliczności zawartych w niniejszej deklaracji – wniosku zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach placówkę wychowania przedszkolnego, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia tych zmian.

 

                                                                   …..………………………………………..

                                                                               Podpisy rodziców/opiekunów

 

Nowy apel Mazowieckiej Policji

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2020 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic