Zarządzenie nr 6/2019-2020

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 6/2019-2020
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu nr 10 „Leśne skrzaty” w Otwocku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie:
- § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
- § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:


§ 1


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu nr 10 „Leśne skrzaty” w Otwocku w okresie
od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


§ 2


W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w § 1 zadania w Przedszkolu nr 10 „Leśne skrzaty” w Otwocku ul. Kochanowskiego 6 są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor przedszkola

Ewelina Pszczółkowska

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2020 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic